IQMA - Instituto de Química Molecular Aplicada

SERVICIS

L'Institut de Química Molecular Aplicada es troba ubicat en l'actualitat en la 1a i 2a planta de l'edifici Departamental de Química i la 3a planta de l'Escola Superior del Disseny en el Campus Vera de la Universitat Politècnica de València. Els laboratoris estàn equipats amb totes les instal·lacions necessàries per a dur a terme labors habituals en relació a les línies d'Investigació que l'Institut desenvolupa tals com síntesi, preparació de compostos i materials, caracterització, etc. (per exemple: vitrines d'extracció de gasos, neveres i armaris de seguretat per a emmagatzemament de reactius, equip per a operacions de síntesi i purificació com a agitadors, autoclaus, plaques calefactors, rotavapors, bombes de buit, sistemes de filtrat, equips de cromatografia, etc.).

A més, l'Institut té accés a equips de caracterització i anàlisi tant propis com de la Universitat, que cobrixen la major part de les necessitats d'investigació de l'Institut.• Equipament per a caracterització molecular. Bona part del potencial de l'Institut se centra en la síntesi de nous compostos. L'Institut no depén de la síntesi de productes per part de tercers sinó que compta amb personal i equipament necessari per al disseny i síntesi orgànica de nous compostos moleculars. En este sentit, l'Institut disposa de tots l'equip necessari per a realitzar síntesi de productes orgànics així com d'equips necessaris per a la seua completa caracterització.

 • Equip de Ressonància Magnètica Nuclear amb sondes de 1H i 13C, Varien Gemini 300
 • Difractómetre de Rajos X de monocristal, Siemens P4.
 • Espectrofotòmetre Absorció Perkin Elmer Lambda 35 UV/vis.
 • Espectrofotòmetre Infraroig per transformada de Fourier, Jasco FT/IR-460plus.
 • Potenciostat per a treballs amperométrics i polarografics. Methrom.
 • Equip de valoració automàtic amb sistemes detecció potenciometric i fotomètric, Methrom.

• Equipament per a caracterització de materials. Una part del potencial de l'Institut se centra en la síntesi de nous materials. L'Institut no depén de la síntesi de materials per part de tercers sinó que compta amb personal i equipament necessari per al disseny i síntesi de nous materials inorgànics. En este sentit, l'Institut disposa de tots l'equip necessari per a realitzar síntesi de materials així com d'equips necessaris per a la seua completa caracterització.

 • Anàlisi Temogravimetric Mettler Toledo TGA/SDTA 851e adaptat a un detector de masses Pfeiffer Vacuum Thermostar.
 • Difractómetre de Rajos X de pols
 • Espectrofotòmetre Absorció Perkin Elmer Lambda 35 UV/vis amb esfera integradora.
 • Tècniques de microscòpia electrònica. SEM, TEM, AFM.

• Equipament per a caracterització de propietats electroquímiques, òptiques i en dissolució. L'institut compta amb ferramentes científiques per a la caracterització de les propietats electroquímiques i òptiques (absorció i fluorescència) dels compostos i materials preparats. Tal com es vorà posteriorment, açò permet, per exemple, el realitzar estudis sobre el desenvolupament de sondes moleculars electroquímiques o sondes colorimétriques i fluorimétriques per al reconeixement i la detecció d'espècies químiques d'interés. A més l'Institut compta amb un equip de valoració automàtic que s'utilitza per a realitzar estudis en dissolució aquosa en relació a al determinació de constants de formació de complexos amb metalls o amb anions seleccionats.

 • Fluorímetre Edinburgh Instruments FS900CDT steady state T-Geometry
 • Fluorímetre Edinburgh Instruments FL900CDT time resolved T-Geometry
 • Espectrofotòmetre Perkin Elmer
 • Fluorímetre per filtres. Turner.
 • Luminómetre, Turner.
 • Espectrofotòmetre UV/vis amb detector de va donar-dos, Hewlett Packard.
 • Espectrofotòmetre UV/vis amb detector de va donar-dos, Agilent 8453.
 • Espectrofotòmetre UV/vis, Pye-Unicam
 • Potenciostato/galvanostato AUTOLAB (per a la caracterització electroquímica de compostos, determinació de potencials d'oxidació i reducció, etc.)
 • Equip de valoració automàtic amb detector potenciometric (per a la determinació de constants d'equilibri de formació de complexos entre lliguen-dos i metalls i/o anions).

• Equipament per a tècniques d'inmunoassajos. Hi ha una aposta estratègica de l'IQMA per a potencial la investigació, producció i explotació de tècniques d'inmunoassajos com un sistema d'anàlisi selectiva i avançat. L'Institut hi ha estat treballant en estea línia d'I+D des de ja fa alguns anys i disposa dels ferramentes adequades per a la consecució dels objectius en este camp.

 • Lector de plaques ELISA per mitjà de detectors d'UV/vis, fluorescència, fosforescència, fluorescència resolta en el temps i luminiscència. Wallac.
 • Cambra de CCD per a la detecció de microarrays.
 • Lector de CD especial per a la lectura de CDs contenint microarrays.
 • Equip per a la impressió de CDs i plaques

• Equipament de separació i anàlisi químic. Una de les capacitats de l'Institut de Química Molecular Aplicada està relacionada amb l'anàlisi químic. Hi ha un elevat Número de PDI de l'àrea de coneixement de química analítica i que tenen una contrastada experiència en l'anàlisi de mostres de diversa procedència tant relacionades amb tasques investigadores com amb mostres subministrades per empreses de diversos sectors que abracen des de medi ambient fins a alimentació. Els equips de què disposa l'Institut en relació a tècniques de separació i anàlisi són:

 • Espectròmetre d'absorció atòmica, Perkin Elmer
 • Spectrometry d'emissió ICP, Spectro.
 • Cromatógraf de gasos Carlo Erba Instruments 8000 sèries amb detector de masses adaptat Trace DSQ.
 • 2 Cromatógrafs de gasos Hewlett Packard 5890
 • Cromatógraf de gasos Hewlett Packard 5890 Sèries II amb un injector en sèrie.
 • HPLC amb detector de fotodiodes Waters 600.
 • Cromatógraf de gasos amb detector ECD i FID, Fissons
 • HPLC amb detector per UV/vis i luminiscència, Agilent
 • Electroforesi capil·lar amb detector per UV/vis i fluorescència, Beckman.
 • Cromatografia iónica amb detector per conductivitat, Dionex.
 • Bloc de digestió, Tecator
 • Analitzador de nitrogen, Tecator

• Equipament per a elaboració de dispositius electrònics en capa grossa. El grup de Tecnologia Híbrida adscrit a l'IQMA disposa d'experiència en el disseny i fabricació de dispositius electrònics. En concret és capaç d'elaborar dispositius fabricats en tecnologia de capa grossa. Estea tecnologia té un ampli camp d'aplicació i permet el desenvolupament de sistemes electrònics miniaturitzats i de baix cost, el que li dóna un marcat caràcter aplicat. L'Institut disposa dels següents equips per al disseny i la fabricació de sistemes electrònics en tecnologia de capa grossa.

 • Sala de processat de pantalla
 • Sala de serigrafia.
 • Sala de forns.