IQMA - Instituto de Química Molecular Aplicada

RESULTATS I PATENTS

• Síntesi, preparació i caracterització de materials:

 • Síntesi i caracterització de compostos orgànics/inorgànics
 • Material per a l'elimació de bor d'efluents aquosos i abocaments
 • Preparació de compostos electrònics i sensors thick film
• Sensors i instrumentació electrònica per a la monitorització de la qualitat de l'aigua.
 • Sistema de control i vigilància de la qualitat de l'aigua.
 • Sistema per a la determinació de paràmetres fisicoquímics dels efluents líquids basat en un multisensor integrat
 • Sistema de mesura potenciométric per a oxigen dissolt.
 • Anàlisi multiparamétric de sensors
• Reactius fluorescents i per canvi de color per a anàlisi.
 • Mètode per a la determinació de tioles en dissolució aquosa
 • Mètode per a la determinació de mercuri en dissolució aquosa
 • Mètode per a la determinació d'espècies químiques nucleofílicas.
 • Altres reactius colorimétrics per a fluorur, borat, citrat o detergents aniónics
• Inmunosensors i sistemes de lectura de microarrays.
 • Aparell de diagnòstic per mitjà de micromatrius
 • Sistema compacte d'informació digital.
 • Posada al punt d'assajos inmunoquímics per a la determinació de contaminants i residus de plaguicides.
 • Elaboració de tires reactives per a la determinació ràpida i senzilla de plaguicides i contaminants